Dec 14

Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 1 Không rõ

_Cute , 10:11 , C#,WPF,Silverlight , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ
Câu 1: Viết chương trình nhập 1 danh sách các số nguyên và lưu trữ dưới dạng dãy , rồi thựchiện các xử lý sau:
  -Sắp xếp dãy theo phương pháp Straight Insert Sort.
  -Tìm kiếm 1 phần tử trên dãy đã sắp xếp.


#include <iostream.h>
#include <conio.h>

struct day{
     int n; //so pt day
     int *a; // con tro a
     };

void taoday(day &A)
{
  int i;
  cout <<"Nhap vao so pt cua day:";
  cin >>A.n;
  A.a= new int [A.n];
  for(i=0;i<A.n;i++)
    {
    cout <<"Nhap vao pt thu "<<i+1<<" :";
    cin >> A.a[i];
    }
}
     
void xuatday(day &A)
{
  int i;
  for(i=0;i<A.n;i++)
          cout << A.a[i]<<" ";

}
/*void doicho(int &a, int &b)
{
  int tam;
  tam=a;
  a=b;
        b=tam;
}*/

// Su dung thi bo? /* */
/*void Straight_SelectionSort(day &A)  // sap xep tang dan
{
  int i,j;
  for(i=0;i<A.n;i++)
    for(j=i+1;j<A.n;j++)
    {
      if(A.a[i]>A.a[j])
      {
        doicho(A.a[i],A.a[j]);
      }

    }
}
*/
void Straight_InsertSort(day &A)
{
  int i,j,x;
  for(i=1;i<A.n;i++)
  {
    x=A.a[i];
    j=i-1;
    while(x<A.a[j]&&j>=0)
    {
                        A.a[j+1]=A.a[j];
                        j--;
    }
                A.a[j+1]=x;
  }
}

int timkiem(day A,int x) // If ko co tra ve gt -1, else tim thay tra ve vi tri " i " cua x
{
  int i,n;
  for(i=0;i<A.n;i++)
    {
    if(A.a[i]==x)
      return i;
    return -1;
                }
}

void main()
{
  clrscr();
  day A;
  int x,i;
  taoday(A);
  xuatday(A);
        cout <<"\nDay sau khi sap xep tang dan: ";
  //Straight_SelectionSort(A);
        Straight_InsertSort(A);
  xuatday(A);
  cout <<"\nNhap vao so can tim X= ";
  cin>>x;
  if(timkiem(A,x)==-1)
    cout <<"\nKo tim thay x=" <<x<<" trong day !";
  else
    cout <<"\nTim thay x=" <<x<<" tai vi tri "<<timkiem(A,x)<<" trong day !";
  // Dong tren if change timkiem(A,x) = i thi bi loi , do function timkiem tra ve gia tri
  getch();
}

Bài viết số 530 đã được: 4.2/10 (27 Đánh giá)

Bình Luận Qua Facebook
Chia Sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu     [3537] Đồ họa C++ : Hai chiếc xe đụn nhau ( 9/11/2009 )
     [2673] Cách điều chỉnh để Borland C++ 3.1 chạy mượt trên Windows XP   ( 12/10/2009 )
     [4628] Borland C++ 3.1 tự động cài đặt có sẵn bài tập đã giải từ A-Z ( 12/10/2009 )
     [4203] Khái niệm Nạp Chồng Overloading ( 3/7/2009 )
     [2122] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 8 ( 22/12/2008 )
     [2175] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 7 ( 22/12/2008 )
     [1548] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 6 ( 22/12/2008 )
     [1663] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 3 ( 18/12/2008 )
     [1786] Ôn thi cấu trúc dữ liệu Câu 2 ( 18/12/2008 )
     [2102] CÂy tree ( 17/12/2008 )
     [1645] Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 5 ( 14/12/2008 )
     [1537] Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 4 ( 14/12/2008 )
     [1778] Chương trình Borland C ( 22/11/2008 )
     [1784] Bài giải đề thi tin A2 và CSLT ( 19/11/2008 )
     [1954] Lập trình C trên Windows (Tiếng Việt) ( 2/11/2008 )
     [7562] Tìm giá trị lớn nhất của 3 số nhập vào ( 16/6/2008 )
     [5360] In ra N số nguyên tố đầu tiên ( 16/6/2008 )
     [2224] Ma trận xoáy trôn ốc ( 16/6/2008 )
     [1582] Bài tập 1 ( 16/6/2008 )
Tags: , , , , , , , , ,
 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]