Aug 1

Mod search và play từ nhaccuatui.com Không rõ

_Cute , 11:36 , Xtre Media , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ
Mod search và play từ nhacuatui.com


1. Mở file index.php
tìm

elseif ($value[0] == 'Gift')
include('gift_receive.php');
thêm vào dưới

elseif (in_array($value[0],array('vipplay','vipget')))
include('vipnct.php');
-> save

2. Mở file includes/function.php
Kéo xuống dưới cùng, Thêm hàm này vào


// LAY NHACCUATUI.COM
function get_urlvip($string,$pages){
$string = str_replace(' ','+',$string);
if ($pages)
$string = '/tim_kiem?'.strtolower(utf8_to_ascii($string)).'&pa ge='.$pages;

$fp = fsockopen("nhaccuatui.com",80, $errno, $errstr, 60);
if (!$fp)
return;
else
{
fputs ($fp, "GET ".$string." HTTP/1.0\r\n");
fputs ($fp, "Host: nhaccuatui.com\r\n\ncn/");
fputs ($fp, "User-Agent: Mozilla 4.0\r\n\r\n");
$d = '';
while (!feof($fp))
$d .= fgets ($fp,2048);
fclose ($fp);
return $d;
}
}
-> save

3. Mở file js/media.js
Tìm


case 'album' : type = 3; break;
Thêm vào dưới

case 'vipget' : type = 10; break;
Tìm

window.location.href = '#Search/'+type+','+kw;
Thêm vào trên


else if (type==10)
window.location.href = '#vipget/key='+kw;
Chú Ý Quan Trọng ở bước 3

Nếu Code Xtre Bạn Dùng Là

window.location.href = '#Search,'+type+','+kw;
Bạn Hãy thêm vào bên trên

else if (type==10)
window.location.href = '#vipget,key='+kw;
Tiếp Tục Bước 3
Tìm:

act ==
Thêm vào bên cạnh:

|| act == 'vipplay'
--> save


4. Mở file main.html

tìm


<option value="album">Album</option>
Thêm vào dưới

<option value="vipget" style="color:#6600CC">NhacCuaTui</option>
-> save

Download file đánh kèm up lên host:
code by: viaitoichet

Bài viết số 263 đã được: 3.5/10 (43 Đánh giá)

Bình Luận Qua Facebook
Chia Sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu     [4133] Share code nhạc mp3.xinh.in ( 29/9/2008 )
     [2573] Share soure code làm trang tin tức   ( 23/9/2008 )
     [3419] View Link Nhạc Từ Các Site Dùng Xtre Nào ^^! ( 17/8/2008 )
     [1996] Share Code + Skin ZingStar ,CuteLove Sky8x.Info ( 17/8/2008 )
     [2263] Full Mod for Xtreamedia ( 1/8/2008 )
     [1411] Share skin Cutelove xtre ( 30/7/2008 )
     [1801] Share skin Zing Star Xtre ( 30/7/2008 )
Tags:
 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]