Aug 26

Danh sách tướng và skill trong game thiên hạ 2 Không rõ

_Cute , 16:56 , Game , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ

Danh sách tướng và skill trong game thiên hạ 2

- Tường đồng:
+ 4: Thường Nguyên,La Thành,Tần Thúc Bảo, Dương Kiêm, Mông Điềm
+ 3: Tôn Quyền, Chu Đồng
+ 2: Viên Thiệu, Nghiêm Nhan, La Sĩ Tín

Buff:
- Thập Diện Mai Phục:
+ 4: Cao Dĩnh – Cổ Hư – Triệu Xa, Lưu Bá Ôn
+ 3: Lạn Tương Như, Tôn Thừa Tông, Đặng Ải, Phòng Huyền Linh
+ 2: Ban Cố, Lý Hiếu Cung, Dương Nghi, Gia Cát Chiêm
+ 1: Khổng Du, Trương Khiên, Điêu Thuyền, Thái Diễm

- Thượng Binh Mưu:
+ 4: Tuấn Du, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tuần Vực
+ 3: Lục Du, Pháp Chính, Lý Nho, Gia Cát Cẩn, Điền Kỵ, Trần Cung, Trình Dục, Trương Chiêu
+ 2: Đỗ Như Hối, Lý Thiện Trưởng
+ 1: Lục Du, Tây Thi, Thái Diễm, Thái Ba, Vương Doãn

- Dũng Mãnh Tam Quân: Lý Nguyên Bá4, Địch Thanh 4, Lý Tịnh 4, Ngô Tam Quế 4, Mạo Đốn3, Lý Quỳ 3, Tào Hồng2, Xích Lão Ôn2, Hồ Trù Tuyền2, Trương Lương1, Trương Bảo1
- Thập Tự Thiển Kích: Quan Vũ 4, Phàn Khoái 4, Quan Vũ 4, Mộc Hoa Liên3, Đinh Phụng 3, Tào Chương3. Đinh Phụng3, Tào Nhân2, Vi Xương Huy 2, Bình Nguyên Quân1

- Bất Động Như Sơn: Hoàng Thái Cực3, Trương Nhậm3

- Chiến Xa: Ngô Khởi 5Lữ Mông4, Lỗ Túc 4
- Cự Nỏ Phá: Tôn Tẫn5
- Cự Tượng : Quản Trọng4, Bàng Thống4
- Bộ Binh: Gia Cát Khắc2, Tiểu Kiều1
- Động Lôi: Lô Tuấn Nghĩa 4, Tân Khí Tật 4
- Đột Kích Đêm Đông: Thạch Đạt Kha4, Hạ Hầu Uyên 4, Thái Sử Từ 4, Dương Văn Quảng3, Lâm Tắc Từ3, Từ Ninh3,Hắc Quang3
- Hoành Tảo Thiên Quân: Dương Tú Thành4, Tôn Sách 4, Từ Thịnh 3, Nhan Lương 3, Trương Hiếu Tru 2
- Hư Hư Thực Thực: Trương Sĩ Thành2, Lý Tú Thành 2, Lý Điển2, Triệu Cấu1
- Khó Lường: Hán Thế Trung4, Tôn Kiên 4, Bạt Đô4
- Kỳ Kỳ Như: Chung Hội 3, Đổng Trác3, Sách Siêu3, Mã Đại 3, Tiên Triều Quý2, Gia Cát Khắc2, Gia Luật Đức Quân2
- Ngược Công: Trương Hoành3Phạm Trọng Yêm2
- Phi Tiễn: Tống Giang 2
- Tật Như Phong: Trương Liêu
- Thuẫn Khiên Trận: Ngu Phiên3, Chu Nguyên Chương 3, Tăng Quốc Phiên3, Bộ Trác 3, Hông Tú Toàn2, Lưu Bang2
- Thừa Thắng Xông Lên: Thích Kế Quang4, Trình Giảo Kim4Quan Thắng3, Triển Chiêu 3, Trương Thanh3Xuân Thân Quân2, Tào Hùng2
- Trực Đảo Hoàng Long: Bạch Khởi 5*, Trương Phi4, Ngụy Diên 4, Trương Cáp3, Lăng Thống 3, Mao Văn Long2, Hồng Nhân Hiên1
- Vạn Mã Bôn: Tiêu Xước 2
- Xâm Lược Như Hỏa: Sài Thiệu3, Lý Thành Lương 3, Tương Khâm 3, Trần Ngọc Thành2
- Xoa Dịu: Tưởng Uyển3, Lý Thế Dân3, Trương Trọng Cả2, Hoa Đà 2, Bao Công 2


Bài viết số 840 đã được: 3.5/10 (42 Đánh giá)

Bình Luận Qua Facebook
Chia Sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu


Tags: , , , , ,
 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]